Solicitude de contrato


Solicitude de contrato.

As socias/os da cooperativa poderán solicitar o cambio de comercializadora cumprimentando o formulario de abaixo.

Tamén podedes enviar esta información a clientes@nosaenerxia.com

*No caso de altas novas ou reenganches, (onde non había subministro con anterioridade ou se dou de baixa), debedes adxuntar o Certificado da instalación (CIE) en vez da última factura, e en comentarios a tarifa e potencia que desexades contratar ademais do CUPS da instalación.

Podedes consultar as tarifas de Nosa Enerxía S.C.G. aquí.

Aquí podedes descargar as condicións xerais do contrato de subministración eléctrica de Nosa Enerxía.

 * Campos obrigatorios
Datos contratación
Para dirixirnos a vostede.
DNI/NIF do socio/a de Nosa Enerxía que avala esta petición.
Formato:11111111X (Todo xunto e sen guións.)
Número de socio/a de Nosa Enerxía que avala esta petición.
Correo electrónico para comunicacións co titular do contrato.
Teléfono do cliente e titular do contrato de comercialización.

Tipos de arquivos aceptados pdf,gif,jpg,jpeg,png.
Tamaño máximo de arquivo 2mb.
*Boletín da instalación no caso de altas ou reenganches.
Só para empresas e outras entidades.
Nome, apelidos e DNI do representante.
Este dato é opcional e a súa introducción facilita as labores
administrativas de Nosa Enerxía.

Consultar referencia catastral

Datos de pago
Se o titular da conta coincide co titular do contrato non será necesario completar o nome e apelidos.
Titular da conta bancaria donde se efectuarán as domiciliacións.
Número de conta bancaria
24 díxitos. ES00 0000 0000 0000 0000 0000
Pode indicarnos cambios sobre os datos que constan na súa factura (Ex.: cambio de titular, cambio de potencia, cambio de tarifa, *CUPS en caso de altas e reenganches, etc.).
Termos e condicións
Lin e acepto as condicións xerais do contrato.
Acepto o seu uso como medio de notificación preferente.
Confirmo que o titular da conta autoriza as domiciliaciones.
Os datos que nos proporciona serán incorporados a un ficheiro de titularidade de Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega. En calquera momento pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dirixíndose ao correo electrónico: protecciondedatos@nosaenerxia.com

*A información facilitada neste formulario é enviada mediante encriptación SSL.

Los comentarios están cerrados